Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: Technozom (technozom.com)

Wederpartij: de consument of rechtspersoon, aan wie door Technozom (technozom.com) producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

Koopovereenkomst: De overeenkomst tussen wederpartij en Technozom (technozom.com) ter bevestiging van het aanbod en de aanvaarding hiervan.

Dienstverlening:(technische) service, ondersteuning van Technozom (technozom.com) aan de wederpartij, ten behoeve van producten die bij ons zijn aangeschaft.

Koop op afstand: een overeenkomst, tot stand gekomen per telefoon, per mail of via de webshop.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Technozom (technozom.com) en de wederpartij gesloten overeenkomst(en). Deze overeenkomst komt tot stand in de winkel (koop) of de webshop (koop op afstand).

2.2 Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de wederpartij worden aangedragen. Technozom (technozom.com) sluit uitdrukkelijk de aanvaarding van algemene voorwaarden van de wederpartij uit.

3. Aanbod

3.1 Een aanbod van Technozom (technozom.com) wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel Technozom (technozom.com) de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Technozom (technozom.com) en de wederpartij kan (gaan) duiden, kan de wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. De overeenkomst komt na akkoord van de wederpartij tot stand.

3.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt (zowel bij Technozom (technozom.com), als de hoofdleveranciers van Technozom (technozom.com)).

4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand tussen Technozom (technozom.com) en de wederpartij bij het ondertekenen van de koopovereenkomst door de wederpartij. Hierbij geldt dat er sprake is van aanbod en aanvaarding tussen Technozom (technozom.com) en de wederpartij.

4.2 Technozom (technozom.com) zal uiterlijk bij levering van het product aan de wederpartij de volgende informatie, meesturen:

a. de e-mail-adressen van Technozom (technozom.com) waar de consument met klachten terecht kan;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, (voor zover van toepassing) de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. Dit formulier dient bij gebruik van het herroepingsrecht per post of per mail verstuurd te worden naar Technozom (technozom.com).

5. Prijs

Alle prijzen van de webshop zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. Andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, uitgesloten tenzij anders aangegeven. De wederpartij is de prijs verschuldigd die Technozom (technozom.com) in enige schriftelijk aanbieding of anderszins het laatst aan de wederpartij heeft medegedeeld. 

6. Betaling

6.1 Betaling geschied via iDeal door Technozom (technozom.com) aangewezen bank- of girorekening. De koopsom is bij vooruitbetaling verschuldigd.

6.2 Producten met een hogere waarde dan 100 euro via de website, dienen aanbetaald te worden.

7. Levering

7.1 De door Technozom (technozom.com) (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens Technozom (technozom.com), behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Technozom (technozom.com)

7.2 Technozom (technozom.com) behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.  De transporteur draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de hoofdleverancier.

8. Transport

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door Technozom (technozom.com), zonder dat Technozom (technozom.com) hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. De bovengenoemde kosten worden door de wederpartij gedragen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Technozom (technozom.com) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door de Technozom (technozom.com), van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, waaronder begrepen nalatigheden van door Technozom (technozom.com) ingeschakelde derden, tenzij Technozom (technozom.com) opzet of grove schuld kan worden verweten.

9.2 Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde, is Technozom (technozom.com) in ieder geval nimmer aansprakelijk:

- voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

- voor schade ten gevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product geschikt of bestemd is;

- voor schade veroorzaakt door medewerkers van Technozom (technozom.com) en/of door haar ingeschakeld derden;

- voor schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

- voor schade door gebruik op openbare weg van Techno PRO, Techno LITE, Techno RED (mogen niet op openbare weg)

Deze producten zijn momenteel nog niet toegestaan op de openbare weg. Je kunt er wel op eigen terrein en binnen mee rijden.

9.3 In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, mede gelet op de omstandigheden van het geval, de wederpartij door verzuim van Technozom (technozom.com) geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door Technozom (technozom.com) vergoed dient te krijgen, wordt de aansprakelijkheid van Technozom (technozom.com) uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de wederpartij in rekening gebrachte product verkoopprijs en de extra mogelijk gemaakte dwangkosten door Technozom (technozom.com).

10. Overmacht

10. 1 Technozom (technozom.com) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt, als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Technozom (technozom.com) geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Technozom (technozom.com) niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Technozom (technozom.com) of van derden daaronder begrepen. Technozom (technozom.com) heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreed nadat Technozom (technozom.com) zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Technozom (technozom.com) kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 

10.4 Indien Technozom (technozom.com) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Technozom (technozom.com) gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het eigendom van de geleverde zaken wordt door Technozom (technozom.com)  uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

11.2 De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Technozom (technozom.com)  berust afgescheiden te bewaren, dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

11.3 Indien betaling uitblijft is Technozom (technozom.com)  gerechtigd het reclamerecht in te roepen. De koopovereenkomst wordt dan ontbonden. Bij het inroepen van het recht van reclame gaat de eigendom van de geleverde producten weer terug naar de verkoper. Dat houdt in dat Technozom (technozom.com) weer eigenaar van het product is én het product ook als eigenaar kan terugvorderen.

11.4 Indien betaling uitblijft en het reclamerecht wordt niet ingeroepen, dan zal Technozom (technozom.com)  het openstaande bedrag incasseren via een incassobureau. De extra gemaakte  kosten hiervoor komen voor rekening van de wederpartij.

12. Garantie en aansprakelijkheid

12.1 Technozom (technozom.com)  verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksfoutgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Deze garantietermijnen staan vermeld in de leveringsvoorwaarden van Technozom (technozom.com).

12.2

A. Technozom (technozom.com)  is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het geleverde product(en).

B. Technozom (technozom.com)   is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het product bij terugzending door wederpartij aan Technozom (technozom.com). Tevens is Technozom (technozom.com)  niet aansprakelijk voor het gebruik van deze producten, zowel op de openbare wegen en niet openbare wegen. Technozom (technozom.com) voldoet aan haar zorgplicht door de wederpartij bij aankoop (mondeling) voldoende te informeren omtrent het gebruik van het product.

A. Op het elektrische scooters (steppen), verkocht door Technozom (technozom.com) , zit 2 jaar garantie. Uitzonderingen: 6 maanden op de accu, motor, bekabeling, plastic onderdelen en sensoren.

De reparatiekosten bestaan uit het uurloon van een monteur, ingesteld door Technozom (technozom.com) en de eventuele vervangingskosten van het product. Het uurloon is altijd voor de rekening van de wederpartij. Het uurloon voor  bestaande klanten (wederpartij) bedraagt €15

Technozom (technozom.com) geeft geen enkele vorm van gebruikersgarantie. Het juiste danwel onjuiste productgebruik door wederpartij is oncontroleerbaar. Wij staan enkel garant voor het verkopen van een deugdelijk product van goede kwaliteit. Werkend afgeleverd, met 2 jaar servicegarantie. Het in elkaar zetten van dergelijke producten vergt ervaring en kennis op dit gebied. U koopt bij ons een product rolklaar, gestart en werkend voor dezelfde prijs. 

Extra toelichting garantie op cross en race gerelateerde voertuigen:

Fabrieksgarantie houdt in dat er garantie zit op fabrieksfouten, dus niet op slijtage gevoelige delen.

- De garantie vervalt als het onderhoud niet of onjuist is uitgevoerd.

- De garantie vervalt als het voertuig of motorblok wordt opgevoerd of aangepast.

- Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct retourneren van producten die geleverd zijn door Technozom (technozom.com.

- Als blijkt dat het product of voertuig defect is en niet onder de garantie valt, zijn de kosten van het onderzoek, transport en reparatie voor de wederpartij.

12.3 Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen:

indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens Technozom (technozom.com) zijn verricht;

- indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;

- indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;

- indien de wederpartij de producten heeft verwaarloosd;

- indien de wederpartij de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen.

13. Klachten

13.1 Eventuele klachten omtrent een door Technozom (technozom.com) geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan Technozom (technozom.com schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 48 uur na aflevering per e-mail te worden medegedeeld via info@technozom.com

Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Technozom (technozom.com) geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij.

13.2 Klachten geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal het bedrag teruggestort worden op een door wederpartij aan te wijzen bankrekeningnummer.

13.3 Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane klacht door de wederpartij door Technozom (technozom.com)   wordt gehonoreerd, zal de Technozom (technozom.com)   tot herstel van het geconstateerde gebrek overgaan. De kosten van reparatie uurloon blijft voor de wederpartij en de kosten van onderdelen in dit geval voor Technozom (technozom.com).

14. Retourzending

Technozom (technozom.com) aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan, slechts wanneer deze zaken aan het door Technozom (technozom.com) op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Technozom (technozom.com) deze zaken aan de wederpartij had afgeleverd. Aanmelden van een retourzending kan per mail, op: info@technozom.com. Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de wederpartij.

15. Ontbinding/beëindiging

15.1 De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn, indien de wederpartij enige (betalings-) verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt. Op grond hiervan kan de overeenkomst worden ontbonden.

15.2 Indien Technozom (technozom.com) goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen. Op grond hiervan kan de overeenkomst worden ontbonden.

15.3 In geval van achteraf ontbinden van uw bestelling, om welke reden dan ook, is Technozom (technozom.com) enkel de kostprijs van het product (inclusief btw) verschuldigd aan de wederpartij, mits het product geheel nieuw is en in de originele verpakking zit. De bestel - en proceskosten, assemblage kosten, interne - en externe transportkosten en of derde kosten worden niet terug betaald.

15.4 Indien het product tijdens grote kortingen aangeschaft is, bijvoorbeeld tijdens black friday of voor het kerstfeest, dan wordt bij een annulering, om welke reden dan ook, 25% van de kostprijs product in rekening gebracht door Technozom (technozom.com). Dat betekent dat het product in opdracht geassembleerd is en kan niet worden teruggestuurd naar de importeur en wordt daarom als gebruikt (marge) beschouwd. Bij kentekenvoertuigen worden er nog RDW, bpm en andere accijns in vermindering gebracht aan de wederpartij.

16. Geschillen

Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst, alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Alle tussen Technozom (technozom.com)  en de wederpartij ontstane geschillen zullen, die niet onderling kunnen worden afgehandeld, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.case of number plate vehicles, RDW, bpm and other excise duties are still being reduced to the counterparty.

17. Disputes

All disputes about the agreement concluded by the parties, as well as these general terms and conditions, are exclusively subject to Dutch law.

All disputes arising between Technozom (technozom.com) and the other party, which can not be dealt with mutually, will be submitted to the competent court.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP KOOP OP AFSTAND

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Technozom (technozom.com) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Technozom (technozom.com) en wederpartij.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Technozom (technozom.com) zijn in te zien op de websitewww.technozom.com en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.

1.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dient de orderbevestiging als aanvaarding van het aanbod door Technozom (technozom.com).

2.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Technozom (technozom.com) passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal Technozom (technozom.com) daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3. Levering en uitvoering

3.1 Technozom (technozom.com) zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

3.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Technozom (technozom.com) kenbaar heeft gemaakt.

3.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Technozom (technozom.com) geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Er is geen recht op schadevergoeding in een dergelijk geval.

3.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Technozom (technozom.com) het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

3.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Technozom (technozom.com) zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de het plannen van de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

3.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Technozom (technozom.com) tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Technozom (technozom.com) bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Betaling

4.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de bestelling in behandeling is genomen.

4.2 De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Technozom (technozom.com) te melden.

4.3 In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft Technozom (technozom.com) behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4.4 wijze van betaling : iDeal, per overboeking, PayPal, Sofort

5. Transport

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door Technozom (technozom.com), zonder dat Technozom (technozom.com) hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. De bovengenoemde kosten worden door de wederpartij gedragen.

6. Retour en/of Ruilen

6.1 Technozom (technozom.com) aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan, slechts wanneer deze zaken aan het door Technozom (technozom.com) op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Technozom (technozom.com) deze zaken aan de wederpartij had afgeleverd. Aanmelden van een retourzending kan per mail, op: info@technozom.com. Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de wederpartij.

6.2 extra toelichting retour en ruilen

A. Wanneer de producten bij de wederpartij zijn afgeleverd, is de wederpartij verplicht om de producten nauwkeurig te controleren op tekortkomingen, beschadigingen en overige gebreken.

B. Indien er gebreken zijn aan het ongebruikte artikel is de wederpartij verplicht dit binnen 48 uur, na aflevering, te melden per e-mail aan Technozom (technozom.com)  via info@technozom.com.

C. De transportkosten voor het terugzenden van een (verkeerd) besteld product(en) is voor rekening van de wederpartij.

D. Producten kunnen pas na voorafgaande schriftelijke toestemming (per mail) van Technozom (technozom.com) worden geretourneerd in originele, onbeschadigde en complete staat.

E. Na 14 dagen wordt de herroeping en een retouraanvraag niet meer in behandeling genomen door Technozom (technozom.com). Dit geldt enkel voor bestellingen via de webshop en online bestellingen via de mail. Verzendkosten retourzendingen blijven voor de wederpartij.

F. Elektronische onderdelen / motoronderdelen kunnen helaas niet retour.

7. Herroepingsrecht

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen bij aankopen via de webshop, ongebruikt en in de originele verpakking. Het product dient in de originele verpakking en ongebruikt te zijn. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan Technozom (technozom.com) bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Technozom (technozom.com) retourneren, conform de door Technozom (technozom.com) verstrekte instructies.

7.3 Zie toelichting artikel 6.2

7.4 De specifieke instructies m.b.t. het uitoefenen van het herroepingsrecht kan de wederpartij vinden op de website www.technozom. U dient het formulier herroepingsrecht in te vullen en per mail/per post te verzenden aan Technozom (technozom.com).

7.5 Op op-maat-gemaakte producten is het herroepingsrecht niet van toepassing.

7.6 Bij aflevering/afhalen van uw bestelde product kunt u het product testen. Op het moment dat u het afleverbewijs ondertekent voor ontvangst, bevestigd u daarmee dat u geen gebruik meer zult maken van uw herroepingsrecht. Dit omdat u een naar behoren, werkend product heeft ontvangen, die u in bijzijn van de bezorger/medewerker heeft kunnen testen, zoals u dat in een winkelruimte ook zou doen. Uw herroeppingsrecht komt daarmee na aflevering te vervallen.

7.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8. Kosten in geval van herroeping

8.1 Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de zending voor zijn rekening. Indien het product beschadigd is of niet-bruikbaar, blijft de wederpartij de aankoopwaarde verschuldigd aan Technozom (technozom.com). Technozom (technozom.com) zal erop toezien dat de wederpartij een niet beschadigd product ontvangt. Indien er sprake is van een beschadigd product bij aankoop zal Technozom (technozom.com), in overeenstemming met de wederpartij, een korting toepassen.

8.2 Indien het product beschadigd is bij retournering en gebruik van het herroepingsrecht, is Technozom (technozom.com) gerechtigd de kosten voor herstel in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.

8.3 Indien de wederpartij een bedrag voldaan heeft, zal Technozom (technozom.com) dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen, exclusief de verzend en handelingskosten.

8.4 Zie toelichtin artikel 6.2

9. Uitsluiting herroepingsrecht

9.1 Technozom (technozom.com) kan het herroepingsrecht van de wederpartij uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Technozom (technozom.com) dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Technozom (technozom.com) op maat besteld zijn en klaar gemaakt zijn overeenkomstig specifieke wensen van de wederpartij;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Technozom (technozom.com) geen invloed heeft;

e. voor (elektronische) onderdelen en bekabeling

10. Persoonsgegevens

Gegevens van de wederpartij worden verwerkt volgens onze handleiding privacy, met inachtneming van de Wet AVG. Lees hieronder ons uitgebreid privacy statement en policy.

11. Rechten

11.1 Niets van de website www.technozom.com mag door derden zonder toestemming van Technozom (technozom.com) gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Technozom (technozom.com).

11.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de afbeeldingen en teksten op de site van Technozom (technozom.com)

11.3 Door snelle voorraad circulatie, afbeeldingen en kleuren, kunnen producten afwijken van het origineel op de website.

Toelichting punt 10 persoonsgegevens AVG - PRIVACY STATEMENT TECHNOZOM

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Technozom (technozom.com) en geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. 

Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kunnen wij u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. 

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten, zoals bijvoorbeeld aanbiedingen van rijwielen, (motor)voertuigen, accessoires, financieringen of verzekeringen. In verband daarmee kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw scooter of facturatie. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties. 

Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Uw persoonsgegevens op de facturen bewaren wij zolang dat nodig is. (7 jaar bewaarplicht). Voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw rijwiel of (motor)voertuig, of de met u gesloten overeenkomst. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 1 maand in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst. 

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. 

Vanzelfsprekend nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen

PRIVACY STATEMENT TECHNOZOM (detailed)

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Technozom (technozom.com) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die uw actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch of via onze contactformulier

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- IP-adres

- Internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u via een verzoek indienen voor het verwijderen van deze informatie.

3. Waarom we gegevens nodig hebben

Technozom (technozom.com) verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Technozom (technozom.com) uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Technozom (technozom.com) volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- Technozom (technozom.com) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang we gegevens bewaren

Technozom (technozom.com) zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze facturen bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar.

5. Delen met anderen

Technozom (technozom.com) verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. In kaart brengen websitebezoek 

Technozom (technozom.com)  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Technozom (technozom.com) gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt via email een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Technozom (technozom.com)  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging

Technozom (technozom.com)  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@technozom.nl. Technozom (technozom.com)  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 Extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam). Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres

Naam: Technozom
KvK-nummer: 72560339
Btw-identificatienummer: NL002.465.428 B68
E-mail adres: support@technozom.com